Regler och föreskrifter

ATEX direktiver

När du arbetar i et företag med möjlighet för explosiv atmosfär måste du komma ihåg europeiske ATEX direktivena.

ATEX direktivena blev europeisk lag 30. Juni 2003.

ATEX 137 (1999/92/EC) Som är minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär. Angår alla bedrifter som behandlar / lagrar eller använder: Målning och lack, Aerosolburkar, farmaceutisk, petrokemiska produkter etc. I syfte att förhindra och skydda mot explosioner skall arbetsgivaren med hänsyn till verksamhetens art vidta de tekniska och/eller organisatoriska åtgärder som är lämpliga, i prioriterad ordning, och stå för att direktivet följas. Områder i bedriften skal tydelig markeras med rigtig zon.

Klassificering av explosionsfarliga områden Explosionsfarliga områden skall klassificeras i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar. Denna klassificering avgör omfattningen av de åtgärder som skall vidtas.

Sone 0 Ett område där explosiv atmosfär bestående av en blandning av lättantändliga ämnen i form av gas, ånga eller dimma och luft förekommer kontinuerligt, under längre tidsperioder eller ofta.

Sone 1 Ett område där explosiv atmosfär bestående av en blandning av lättantändliga ämnen i form av gas, ånga eller dimma och luft förväntas uppstå ibland under normala förhållanden.

Sone 2 Ett område där explosiv atmosfär bestående av en blandning av lättantändliga ämnen i form av gas, ånga eller dimma och luft inte förväntas uppstå under normala förhållanden men, när den ändå gör det, endast har kort varaktighet..

Sone 20 Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft förekommer kontinuerligt eller under längre tidsperioder eller ofta.

Sone 21 Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft ibland förväntas uppstå under normala förhållanden.

Sone 22 Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft inte förväntas uppstå under normala förhållanden men, om den ändå förekommer, har kort varaktighet.

Det er påbud at alt utstyr som skal användas i explosions farliga zoner måste vara laget for rätte zoner.

ATEX 100a (94/9/EG) Detta direktiv skall tillämpas på utrustning och säkerhetssystem som är avsedda att användas i explosionsfarliga omgivningar. Det ställer särskilda krav till alt elektrisk och mekanisk utrustning samt säkerhetssystemen for användning i explosions farliga omgivningar. Direktivet er för de europeiske land, och tillåter därvid fri flyt av varor mellan länderna. Direktivet delar också i Utrustningsgrupper och kategorier.

Utrustningsgruppe I Omfattar utrustning som är avsedd att användas i gruvor under jord och i sådana delar av ovanjords installationerna i dessa gruvor där fara kan uppstå på grund av gruvgas och brännbart stoft

Utrustningsgruppe II Omfattar utrustning som är avsedd att användas på andra platser där fara kan uppstå på grund av explosiv omgivning

Zon 1 Zon 2 Zon 21 Zon 22
Kategori 2G Kategori 3G Kategori 2D Kategori 3D

För at mobilt utstyr skal tillfredsställa Atex regulativet måste också följande europeiska standarder följas:

EN 1755 ("Safety of industrial trucks-operation in potentially explosive atmospheres; used in flammable gas, vapour, mist and dust") Denna standarden angår elektrisk utrustning.

EN 1834-1 ("Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres") Denna standard angår diesel utrustning.

EX-TECH as modificerar alla typer elektriska och Diesel drivne utrustning för bruk i Zon 2 områden. Grupp II, Kategori 3G och 3D.